International Women's Day 2018: Bendigo community resolves to #pressforprogress