Quality entries for Pro Tour tournaments in Bendigo