Kyneton's Lost Trades Fair set to move to Bendigo in 2020