Gallery: Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey
WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey
WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey

WNBL. Bendigo Spirit v Sydney Uni Flames. Spirit won 89-71. Picture: Jim Aldersey