Emergency services kept busy on rainy night in Bendigo