Bendigo's 2019 Threads of Diversity exhibition to celebrate traditional Pakistani fashion