Yes vote: Australia, Bendigo say "yes" in Same Sex Marriage Survey