Northern United, Upper Loddon weekend cricket action

Cricket season continues

Cricket season continues

SATURDAY’S games in the Northern United and Upper Loddon cricket associations.

NORTHERN UNITED

Round three:

Heathcote v Bagshot

Dingee v Goornong

Elmore v Colbinabbin

Raywood v Calivil

• Ladder – Elmore (24), Colbinabbin (12). Heathcote (12), Bagshot (12), Calivil (12), Dingee (12), Raywood (12), Goornong (0).

………………………..

UPPER LODDON

Round three:

Kingower v Bridgewater

Newbridge v Inglewood

Boort-Yando v Arnold

Wedderburn v Serpentine

• Ladder – Kingower (16), Arnold (12), Boort-Yando (12), Bridgewater (6), Wedderburn (6), Serpentine (0), Inglewood (0), Newbridge (0).